Analyysipakettia: 4
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Yhdistelmäpaketit

Yhdistelmäpaketit / Vesi

Analyytti: Raportointirajat:
Metallit:
As, arseeni 1.0 µg/l
Ba, barium 0.5 µg/l
Cd, kadmium 0.4 µg/l
Co, koboltti 0.5 µg/l
Cr, kromi 3.0 µg/l
Cu, kupari 1.0 µg/l
Hg, elohopea 0.01 µg/l
Mo, molybdeeni 1.0 µg/l
Ni, nikkeli 1.0 µg/l
Pb, lyijy 1.0 µg/l
Sb, antimoni 2.5 µg/l
Sn, tina 5.0 µg/l
V, vanadiini 5.0 µg/l
Zn, sinkki 5.0 µg/l
Mineraaliöljyt:
alifaatit >C5-C8 10 µg/l
alifaatit >C8-C10 10 µg/l
alifaatit >C5-C10, summa 20 µg/l
fraktio >C10-C21 25 µg/l
fraktio >C21-C40 25 µg/l
fraktio >C10-C40 50 µg/l
PCB:
PCB 28 0.0011 µg/l
PCB 52 0.0011 µg/l
PCB 101 0.00075 µg/l
PCB 118 0.0011 µg/l
PCB 138 0.0012 µg/l
PCB 153 0.0011 µg/l
PCB 180 0.00095 µg/l
Summa PCB 7 0.0073 µg/l
Organoklooratut torjunta-aineet:
2.4-DDD 0.01 µg/l
2.4-DDE 0.01 µg/l
2.4-DDT 0.01 µg/l
4.4`-DDD 0.01 µg/l
4.4`-DDE 0.01 µg/l
4.4`-DDT 0.01 µg/l
DDT:t, DDD:t ja DDE:t, 6 yhdisteen summa 0.06 µg/l
aldriini 0.005 µg/l
dieldriini 0.01 µg/l
endriini 0.01 µg/l
isodriini 0.01 µg/l
telodriini 0.01 µg/l
alfa-HCH 0.01 µg/l
beta-HCH 0.01 µg/l
delta-HCH 0.01 µg/l
gamma-HCH (lindaani) 0.01 µg/l
summa 4 heksakloorisykloheksaanit 0.04 µg/l
heptakloori 0.01 µg/l
cis-heptaklooriepoksidi 0.01 µg/l
trans-heptaklooriepoksidi 0.01 µg/l
alfa-endosulfaani 0.01 µg/l
beta-endosulfaani 0.01 µg/l
Summa endosulfaanit 0.02 µg/l
heksakloorietaani 0.01 µg/l
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni 0.02 µg/l
1,2,3,4-tetraklooribentseeni 0.01 µg/l
summa 3 tetraklooribentseenit 0.03 µg/l
pentaklooribentseeni 0.01 µg/l
heksaklooribentseeni 0.005 µg/l
Torjunta-aineet:
atratsiini 0.05 µg/l
PAH:
naftaleeni 0.1 µg/l
asenaftyleeni 0.01 µg/l
asenafteeni 0.01 µg/l
fluoreeni 0.02 µg/l
fenantreeni 0.03 µg/l
antraseeni 0.02 µg/l
fluoranteeni 0.03 µg/l
pyreeni 0.06 µg/l
bentso(a)antraseeni 0.01 µg/l
kryseeni 0.01 µg/l
bentso(b)fluoranteeni 0.01 µg/l
bentso(k)fluoranteeni 0.01 µg/l
bentso(a)pyreeni 0.005 µg/l
dibentso(ah)antraseeni 0.01 µg/l
bentso(ghi)peryleeni 0.01 µg/l
indeno(123cd)pyreeni 0.01 µg/l
Summa bentso(b)fl., bentso(k)fl., bentso(ghi)per. and indeno(123cd)pyr. 0.04 µg/l
Summa karsinogeeniset PAH 0.0650 µg/l
Summa ei-karsinogeeniset PAH:t 0.29 µg/l
PAH 16, summa 0.355 µg/l
BTEX:
bentseeni 0.2 µg/l
tolueeni 0.5 µg/l
etyylibentseeni 0.1 µg/l
m/p-ksyleeni 0.2 µg/l
o-ksyleeni 0.1 µg/l
summa ksyleenit 0.3 µg/l
summa BTEX 1.1 µg/l
Summa TEX 0.9 µg/l
VOC-yhdisteet:
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/l
TAME 0.2 µg/l
Summa MTBE and TAME 0.4 µg/l
styreeni 0.2 µg/l
n-propyylibentseeni 1 µg/l
Klooratut VOC-yhdisteet:
vinyylikloridi 0.15 µg/l
cis-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
trans-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
summa dikloorieteenit 0.2 µg/l
dikloorimetaani 6 µg/l
1,1-dikloorietaani 0.1 µg/l
1,2-dikloorietaani 1 µg/l
trikloorimetaani (kloroformi) 0.3 µg/l
1,1,1-trikloorietaani 0.1 µg/l
1,1,2-trikloorietaani 0.2 µg/l
tetrakloorimetaani 0.1 µg/l
trikloorieteeni 0.1 µg/l
tetrakloorieteeni 0.2 µg/l
Summa trikloorieteeni and tetrakloorieteeni 0.3 µg/l
1,2-diklooripropaani 1 µg/l
klooribentseeni 0.1 µg/l
1,2-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,3-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,4-diklooribentseeni 0.1 µg/l
summa 3 diklooribentseenit 0.3 µg/l
1,2,3-triklooribentseeni 0.1 µg/l
1,2,4- triklooribentseeni 0.1 µg/l
1,3,5-triklooribentseeni 0.2 µg/l
summa 3 triklooribentseenit 0.4 µg/l
Kloorifenolit:
2-monokloorifenoli 0.016 µg/l
3-monokloorifenoli 0.016 µg/l
4-monokloorifenoli 0.016 µg/l
Summa monokloorifenolit 0.05 µg/l
2,3-dikloorifenoli 0.1 µg/l
2,4+2,5-dikloorifenoli 0.2 µg/l
2,6-dikloorifenoli 0.1 µg/l
3,4-dikloorifenoli 0.1 µg/l
3,5-dikloorifenoli 0.1 µg/l
Summa dikloorifenolit 0.6 µg/l
2,3,4-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,5-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,6-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,4,5-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,4,6-trikloorifenoli 0.1 µg/l
3,4,5-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,4,5-tetrakloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,4,6-tetrakloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,5,6-tetrakloorifenoli 0.1 µg/l
pentakloorifenoli 0.1 µg/l
Summa tri-, tetra- and pentakloorifenolit 1 µg/l
Fenolit ja kresolit:
fenoli 1 µg/l
2,3-dimetyylifenoli 1 µg/l
2,4+2,5-dimetyylifenoli 2 µg/l
2,6-dimetyylifenoli 1 µg/l
3,4- dimetyylifenoli 1 µg/l
3,5- dimetyylifenoli 1 µg/l
(m+p)-kresoli 2 µg/l
o-kresoli 1 µg/l
summa kresolit 3 µg/l

W-ENVIPACK-FL: Envipack liukoisilla metalleilla

Analyysin tiedot

Hinta: 286.50 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Yhdistelmäpaketit
Näyteastia: 4x1 L lasipullo + 60 ml muovipullo + 4x40 ml EPA-viali + 1x20 ml HS-viali
Menetelmä: Useita menetelmiä, tarkemman tiedot pyydettäessä.
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti (ei ilmatilaa), mutta HS-viali vain 15 ml asti (ylin merkkiviiva). Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahd. pian.
Analyytti: Raportointirajat:
2.4-DDD 0.002 µg/l
2.4-DDE 0.002 µg/l
2.4-DDT 0.002 µg/l
4.4`-DDD 0.002 µg/l
4.4`-DDE 0.002 µg/l
4.4`-DDT 0.002 µg/l
summa 4.4`-DDE, 4.4`-DDD, 4.4`-DDT ja 2.4-DDT 0.008 µg/l
DDT:t, DDD:t ja DDE:t, 6 yhdisteen summa 0.012 µg/l
alakloori 0.005 µg/l
diklobeniili 0.002 µg/l
alfa-endosulfaani 0.002 µg/l
beta-endosulfaani 0.002 µg/l
endosulfaanisulfaatti 0.005 µg/l
aldriini 0.002 µg/l
dieldriini 0.002 µg/l
endriini 0.002 µg/l
isodriini 0.002 µg/l
telodriini 0.002 µg/l
1,2,3,4-tetraklooribentseeni 0.002 µg/l
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni 0.004 µg/l
summa 3 tetraklooribentseenit 0.03 µg/l
pentaklooritolueeni 0.002 µg/l
pentaklooribentseeni 0.002 µg/l
heksaklooribentseeni 0.002 µg/l
heksaklooributadieeni 0.002 µg/l
heptakloori 0.002 µg/l
cis-heptaklooriepoksidi 0.005 µg/l
trans-heptaklooriepoksidi 0.005 µg/l
alfa-HCH 0.002 µg/l
beta-HCH 0.002 µg/l
delta-HCH 0.002 µg/l
epsilon-HCH 0.002 µg/l
gamma-HCH (lindaani) 0.002 µg/l
summa 4 heksakloorisykloheksaanit 0.008 µg/l
heksakloorietaani 0.002 µg/l
metoksikloori 0.005 µg/l
trifluraliini 0.005 µg/l
oktaklooristyreeni 0.003 µg/l
oksiklordaani 0.005 µg/l
cis-klordaani 0.005 µg/l
trans-klordaani 0.003 µg/l
cis-nonakloori 0.002 µg/l
trans-nonakloori 0.003 µg/l
mirex 0.002 µg/l
naftaleeni 0.005 µg/l
asenaftyleeni 0.001 µg/l
asenafteeni 0.001 µg/l
fluoreeni 0.001 µg/l
fenantreeni 0.001 µg/l
antraseeni 0.001 µg/l
fluoranteeni 0.001 µg/l
pyreeni 0.001 µg/l
bentso(a)antraseeni 0.001 µg/l
kryseeni 0.001 µg/l
bentso(b)fluoranteeni 0.001 µg/l
bentso(k)fluoranteeni 0.001 µg/l
bentso(a)pyreeni 0.001 µg/l
dibentso(ah)antraseeni 0.001 µg/l
bentso(ghi)peryleeni 0.001 µg/l
indeno(123cd)pyreeni 0.001 µg/l
PAH 16, summa 0.02 µg/l
PCB 52 0.001 µg/l
PCB 28 0.001 µg/l
PCB 180 0.001 µg/l
PCB 153 0.001 µg/l
PCB 138 0.001 µg/l
PCB 118 0.001 µg/l
PCB 101 0.001 µg/l
Summa PCB 7 0.007 µg/l
di-(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) 0.1 µg/l
di-n-butyyliftalaatti 0.1 µg/l

W-SMVGMS02: Keskihaihtuvat orgaaniset yhdisteet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Yhdistelmäpaketit
Näytemäärä: 1000 ml
Näyteastia: 1 l lasipullo
Menetelmä: GC-MS/ EPA 8270, EN ISO 6468
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
Metallit:
As, arseeni 1.0 µg/l
Ba, barium 0.5 µg/l
Cd, kadmium 0.4 µg/l
Co, koboltti 0.5 µg/l
Cr, kromi 3.0 µg/l
Cu, kupari 1.0 µg/l
Hg, elohopea 0.01 µg/l
Mo, molybdeeni 1.0 µg/l
Ni, nikkeli 1.0 µg/l
Pb, lyijy 1.0 µg/l
Sb, antimoni 2.5 µg/l
Sn, tina 5.0 µg/l
V, vanadiini 5.0 µg/l
Zn, sinkki 5.0 µg/l
Mineraaliöljyt:
alifaatit >C5-C8 10 µg/l
alifaatit >C8-C10 10 µg/l
alifaatit >C5-C10, summa 20 µg/l
fraktio >C10-C21 25 µg/l
fraktio >C21-C40 25 µg/l
fraktio >C10-C40 50 µg/l
PCB:
PCB 28 0.0011 µg/l
PCB 52 0.0011 µg/l
PCB 101 0.00075 µg/l
PCB 118 0.0011 µg/l
PCB 138 0.0012 µg/l
PCB 153 0.0011 µg/l
PCB 180 0.00095 µg/l
Summa PCB 7 0.0073 µg/l
Organoklooratut torjunta-aineet:
2.4-DDD 0.01 µg/l
2.4-DDE 0.01 µg/l
2.4-DDT 0.01 µg/l
4.4`-DDD 0.01 µg/l
4.4`-DDE 0.01 µg/l
4.4`-DDT 0.01 µg/l
DDT:t, DDD:t ja DDE:t, 6 yhdisteen summa 0.06 µg/l
aldriini 0.005 µg/l
dieldriini 0.01 µg/l
endriini 0.01 µg/l
isodriini 0.01 µg/l
telodriini 0.01 µg/l
alfa-HCH 0.01 µg/l
beta-HCH 0.01 µg/l
delta-HCH 0.01 µg/l
gamma-HCH (lindaani) 0.01 µg/l
summa 4 heksakloorisykloheksaanit 0.04 µg/l
heptakloori 0.01 µg/l
cis-heptaklooriepoksidi 0.01 µg/l
trans-heptaklooriepoksidi 0.01 µg/l
alfa-endosulfaani 0.01 µg/l
beta-endosulfaani 0.01 µg/l
Summa endosulfaanit 0.02 µg/l
heksakloorietaani 0.01 µg/l
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni 0.02 µg/l
1,2,3,4-tetraklooribentseeni 0.01 µg/l
summa 3 tetraklooribentseenit 0.03 µg/l
pentaklooribentseeni 0.01 µg/l
heksaklooribentseeni 0.005 µg/l
Torjunta-aineet:
atratsiini 0.05 µg/l
PAH:
naftaleeni 0.1 µg/l
asenaftyleeni 0.01 µg/l
asenafteeni 0.01 µg/l
fluoreeni 0.02 µg/l
fenantreeni 0.03 µg/l
antraseeni 0.02 µg/l
fluoranteeni 0.03 µg/l
pyreeni 0.06 µg/l
bentso(a)antraseeni 0.01 µg/l
kryseeni 0.01 µg/l
bentso(b)fluoranteeni 0.01 µg/l
bentso(k)fluoranteeni 0.01 µg/l
bentso(a)pyreeni 0.005 µg/l
dibentso(ah)antraseeni 0.01 µg/l
bentso(ghi)peryleeni 0.01 µg/l
indeno(123cd)pyreeni 0.01 µg/l
Summa bentso(b)fl., bentso(k)fl., bentso(ghi)per. and indeno(123cd)pyr. 0.04 µg/l
Summa karsinogeeniset PAH 0.0650 µg/l
Summa ei-karsinogeeniset PAH:t 0.29 µg/l
PAH 16, summa 0.355 µg/l
BTEX:
bentseeni 0.2 µg/l
tolueeni 0.5 µg/l
etyylibentseeni 0.1 µg/l
m/p-ksyleeni 0.2 µg/l
o-ksyleeni 0.1 µg/l
summa ksyleenit 0.3 µg/l
summa BTEX 1.1 µg/l
Summa TEX 0.9 µg/l
VOC-yhdisteet:
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/l
TAME 0.2 µg/l
Summa MTBE and TAME 0.4 µg/l
styreeni 0.2 µg/l
n-propyylibentseeni 1 µg/l
Klooratut VOC-yhdisteet:
vinyylikloridi 0.15 µg/l
cis-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
trans-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
summa dikloorieteenit 0.2 µg/l
dikloorimetaani 6 µg/l
1,1-dikloorietaani 0.1 µg/l
1,2-dikloorietaani 1 µg/l
trikloorimetaani (kloroformi) 0.3 µg/l
1,1,1-trikloorietaani 0.1 µg/l
1,1,2-trikloorietaani 0.2 µg/l
tetrakloorimetaani 0.1 µg/l
trikloorieteeni 0.1 µg/l
tetrakloorieteeni 0.2 µg/l
Summa trikloorieteeni and tetrakloorieteeni 0.3 µg/l
1,2-diklooripropaani 1 µg/l
klooribentseeni 0.1 µg/l
1,2-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,3-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,4-diklooribentseeni 0.1 µg/l
summa 3 diklooribentseenit 0.3 µg/l
1,2,3-triklooribentseeni 0.1 µg/l
1,2,4- triklooribentseeni 0.1 µg/l
1,3,5-triklooribentseeni 0.2 µg/l
summa 3 triklooribentseenit 0.4 µg/l
Kloorifenolit:
2-monokloorifenoli 0.016 µg/l
3-monokloorifenoli 0.016 µg/l
4-monokloorifenoli 0.016 µg/l
Summa monokloorifenolit 0.05 µg/l
2,3-dikloorifenoli 0.1 µg/l
2,4+2,5-dikloorifenoli 0.2 µg/l
2,6-dikloorifenoli 0.1 µg/l
3,4-dikloorifenoli 0.1 µg/l
3,5-dikloorifenoli 0.1 µg/l
Summa dikloorifenolit 0.6 µg/l
2,3,4-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,5-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,6-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,4,5-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,4,6-trikloorifenoli 0.1 µg/l
3,4,5-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,4,5-tetrakloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,4,6-tetrakloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,5,6-tetrakloorifenoli 0.1 µg/l
pentakloorifenoli 0.1 µg/l
Summa tri-, tetra- and pentakloorifenolit 1 µg/l
Fenolit ja kresolit:
fenoli 1 µg/l
2,3-dimetyylifenoli 1 µg/l
2,4+2,5-dimetyylifenoli 2 µg/l
2,6-dimetyylifenoli 1 µg/l
3,4- dimetyylifenoli 1 µg/l
3,5- dimetyylifenoli 1 µg/l
(m+p)-kresoli 2 µg/l
o-kresoli 1 µg/l
summa kresolit 3 µg/l

W-ENVIPACK-FX: Envipack kokonaismetalleilla

Analyysin tiedot

Hinta: 286.50 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Yhdistelmäpaketit
Näyteastia: 4x1 L lasipullo + 60 ml muovipullo + 4x40 ml EPA-viali + 1x20 ml HS-viali
Menetelmä: Useita menetelmiä, tarkemman tiedot pyydettäessä.
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti (ei ilmatilaa), mutta HS-viali vain 15 ml asti (ylin merkkiviiva). Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahd. pian.
Analyytti: Raportointirajat:
Metallit:
As, arseeni 1.0 µg/l
Ba, barium 0.5 µg/l
Cd, kadmium 0.2 µg/l
Co, koboltti 0.5 µg/l
Cr, kromi 5.0 µg/l
Cu, kupari 1.0 µg/l
Hg, elohopea 0.05 µg/l
Mo, molybdeeni 1.0 µg/l
Ni, nikkeli 3.0 µg/l
Pb, lyijy 1.0 µg/l
Sb, antimoni 1.0 µg/l
Sn, tina 1.0 µg/l
V, vanadiini 5.0 µg/l
Zn, sinkki 2.0 µg/l
Mineraaliöljyt:
alifaatit >C5-C8 10 µg/l
alifaatit >C8-C10 10 µg/l
alifaatit >C5-C10, summa 20 µg/l
fraktio >C10-C21 25 µg/l
fraktio >C21-C40 25 µg/l
fraktio >C10-C40 50 µg/l
PCB:
PCB 28 0.0011 µg/l
PCB 52 0.0011 µg/l
PCB 101 0.00075 µg/l
PCB 118 0.0011 µg/l
PCB 138 0.0012 µg/l
PCB 153 0.0011 µg/l
PCB 180 0.00095 µg/l
Summa PCB 7 0.0073 µg/l
Organoklooratut torjunta-aineet:
2.4-DDD 0.01 µg/l
2.4-DDE 0.01 µg/l
2.4-DDT 0.01 µg/l
4.4`-DDD 0.01 µg/l
4.4`-DDE 0.01 µg/l
4.4`-DDT 0.01 µg/l
DDT:t, DDD:t ja DDE:t, 6 yhdisteen summa 0.06 µg/l
aldriini 0.005 µg/l
dieldriini 0.01 µg/l
endriini 0.01 µg/l
isodriini 0.01 µg/l
telodriini 0.01 µg/l
alfa-HCH 0.01 µg/l
beta-HCH 0.01 µg/l
delta-HCH 0.01 µg/l
gamma-HCH (lindaani) 0.01 µg/l
summa 4 heksakloorisykloheksaanit 0.04 µg/l
heptakloori 0.01 µg/l
cis-heptaklooriepoksidi 0.01 µg/l
trans-heptaklooriepoksidi 0.01 µg/l
alfa-endosulfaani 0.01 µg/l
beta-endosulfaani 0.01 µg/l
Summa endosulfaanit 0.02 µg/l
heksakloorietaani 0.01 µg/l
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni 0.02 µg/l
1,2,3,4-tetraklooribentseeni 0.01 µg/l
summa 3 tetraklooribentseenit 0.03 µg/l
pentaklooribentseeni 0.01 µg/l
heksaklooribentseeni 0.005 µg/l
Torjunta-aineet:
atratsiini 0.05 µg/l
PAH:
naftaleeni 0.03 µg/l
asenaftyleeni 0.01 µg/l
asenafteeni 0.01 µg/l
fluoreeni 0.01 µg/l
fenantreeni 0.02 µg/l
antraseeni 0.01 µg/l
fluoranteeni 0.01 µg/l
pyreeni 0.01 µg/l
bentso(a)antraseeni 0.01 µg/l
kryseeni 0.01 µg/l
bentso(b)fluoranteeni 0.01 µg/l
bentso(k)fluoranteeni 0.01 µg/l
bentso(a)pyreeni 0.01 µg/l
dibentso(ah)antraseeni 0.01 µg/l
bentso(ghi)peryleeni 0.01 µg/l
indeno(123cd)pyreeni 0.01 µg/l
Summa bentso(b)fl., bentso(k)fl., bentso(ghi)per. and indeno(123cd)pyr. 0.04 µg/l
Summa karsinogeeniset PAH 0.08 µg/l
Summa ei-karsinogeeniset PAH:t 0.29 µg/l
PAH 16, summa 0.19 µg/l
BTEX:
bentseeni 0.2 µg/l
tolueeni 0.5 µg/l
etyylibentseeni 0.1 µg/l
m/p-ksyleeni 0.2 µg/l
o-ksyleeni 0.1 µg/l
summa ksyleenit 0.3 µg/l
summa BTEX 1.1 µg/l
Summa TEX 0.9 µg/l
VOC-yhdisteet:
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/l
TAME 0.2 µg/l
Summa MTBE and TAME 0.4 µg/l
styreeni 0.2 µg/l
n-propyylibentseeni 1 µg/l
Klooratut VOC-yhdisteet:
vinyylikloridi 0.15 µg/l
cis-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
trans-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
summa dikloorieteenit 0.2 µg/l
dikloorimetaani 6 µg/l
1,1-dikloorietaani 0.1 µg/l
1,2-dikloorietaani 1 µg/l
trikloorimetaani (kloroformi) 0.3 µg/l
1,1,1-trikloorietaani 0.1 µg/l
1,1,2-trikloorietaani 0.2 µg/l
tetrakloorimetaani 0.1 µg/l
trikloorieteeni 0.1 µg/l
tetrakloorieteeni 0.2 µg/l
Summa trikloorieteeni and tetrakloorieteeni 0.3 µg/l
1,2-diklooripropaani 1 µg/l
klooribentseeni 0.1 µg/l
1,2-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,3-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,4-diklooribentseeni 0.1 µg/l
summa 3 diklooribentseenit 0.3 µg/l
1,2,3-triklooribentseeni 0.1 µg/l
1,2,4- triklooribentseeni 0.1 µg/l
1,3,5-triklooribentseeni 0.2 µg/l
summa 3 triklooribentseenit 0.4 µg/l
Kloorifenolit:
2-monokloorifenoli 0.016 µg/l
3-monokloorifenoli 0.016 µg/l
4-monokloorifenoli 0.016 µg/l
Summa monokloorifenolit 0.05 µg/l
2,3-dikloorifenoli 0.1 µg/l
2,4+2,5-dikloorifenoli 0.2 µg/l
2,6-dikloorifenoli 0.1 µg/l
3,4-dikloorifenoli 0.1 µg/l
3,5-dikloorifenoli 0.1 µg/l
Summa dikloorifenolit 0.6 µg/l
2,3,4-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,5-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,6-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,4,5-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,4,6-trikloorifenoli 0.1 µg/l
3,4,5-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,4,5-tetrakloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,4,6-tetrakloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,5,6-tetrakloorifenoli 0.1 µg/l
pentakloorifenoli 0.1 µg/l
Summa tri-, tetra- and pentakloorifenolit 1 µg/l
Fenolit ja kresolit:
fenoli 1 µg/l
2,3-dimetyylifenoli 1 µg/l
2,4+2,5-dimetyylifenoli 2 µg/l
2,6-dimetyylifenoli 1 µg/l
3,4- dimetyylifenoli 1 µg/l
3,5- dimetyylifenoli 1 µg/l
(m+p)-kresoli 2 µg/l
o-kresoli 1 µg/l
summa kresolit 3 µg/l

W-ENVIPACK-DG: Envipack jätevesille

Analyysin tiedot

Hinta: 286.50 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Yhdistelmäpaketit
Näyteastia: 4x1 L lasipullo + 60 ml muovipullo + 4x40 ml EPA-viali + 1x20 ml HS-viali
Menetelmä: Useita menetelmiä, tarkemman tiedot pyydettäessä.
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti (ei ilmatilaa), mutta HS-viali vain 15 ml asti (ylin merkkiviiva). Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahd. pian.