ALS Scandinavia AB tarjoaa ja välittää kemiallisia ympäristöanalyysejä. Toiminta koostuu pääasiassa kaupankäynnistä, mutta myös analyysitoiminnasta omissa laboratorioissa ja eurooppalaisissa sopimusalihankintalaboratorioissa.

Ympäristöpolitiikka

ALS Scandinavia AB on sitoutunut työskentelemään kestävän kehityksen puolesta ja on tietoinen vastuustaan minimoida liiketoimintansa aiheuttama ympäristövaikutus, joka syntyy tuotteiden ja palveluiden myynnin yhteydessä.

ALS Scandinavia AB:lla on ympäristöjärjestelmä, joka perustuu ISO 14001 standardiin ja yritys pyrkii kaikkien yksiköiden sertifiointiin. Toiminnassa on noudatettava soveltuvaa ympäristölainsäädäntöä, ympäristöalan viranomaisvaatimuksia ja – määräyksiä ja muita sitovia vaatimuksia.

Ympäristöjärjestelmän ja ympäristötyön jatkuva parantaminen tapahtuu säännöllisten auditointien, poikkeamien hallintajärjestelmien ja riskiarviointien avulla. Ympäristötyöhön kuuluu ympäristövaikutuksia aiheuttavien merkittävien näkökohtien tunnistaminen, valvonta ja seuranta, sekä valittujen tunnuslukujen, kuten kuljetusmäärien ja kasvihuonekaasupäästöjen, mittaaminen.

ALS Scandinavia AB:n henkilökunnan tulee pyrkiä vähentämään ympäristövaikutuksiaan;

  • päivittäisissä toimintaprosesseissa, kuten jätteiden kierrätyksessä ja lajittelussa, resurssien, kuten sähkön, paperin ja materiaalien kulutuksessa, ja kuljetusvälineiden valinnassa
  • hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa, kuten sellaisten analyysimenetelmien kehittämisessä, joihin tarvitaan vähemmän näytettä, käyttämällä kemikaaleja, joilla on pienempi ympäristövaikutus ja huolehtimalla kemikaalien turvallisesta käsittelystä
  • tavaroiden ja palveluiden hankinnassa, kuten valitsemalla ilmastoystävällisiä raaka-aineita, tuotantoprosesseja ja kuljetuksia

ALS Scandinavia AB pyrkii vaikuttamaan ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin lisäämällä ympäristötietoisuutta ja motivoimalla henkilöstöä koulutuksen avulla sekä kannustamalla ideoiden ja ehdotusten jakamiseen.

Johto, ympäristökoordinaattori ja ympäristövastaavat huolehtivat ympäristöpolitiikan ja ympäristöjärjestelmän täytäntöönpanosta jokaisessa yksikössä. Ympäristöpolitiikka on näkyvissä ALS:n kotisivuilla, ilmoitustaululla ja ympäristöjärjestelmään liittyvissä asiakirjoissa.

Koko henkilökunnalla on velvollisuus ymmärtää ympäristöpolitiikka ja soveltaa sitä.