ALS Skandinavia on sitoutunut työskentelemään kestävän kehityksen puolesta ja on tietoinen vastuustaan noudattaa ilmastovelvoitteitaan ryhtymällä YK:n ilmastotavoitteen nro 13 mukaisesti kiireellisiin toimiin ilmastomuutoksen ja sen vaikutusten torjumiseksi.

Tämä tarkoittaa, että yritys minimoi tarjottujen tuotteiden ja palveluiden aiheuttamat ympäristövaikutukset, jotka kaupankäynnin vuoksi syntyvät pääosin kuljetuksista.

ALS Skandinavialla on ympäristöjärjestelmä, joka perustuu ISO 14001 –standardiin, ja yritys pyrkii kaikkien yksiköiden sertifiointiin. Toiminnassa on noudatettava soveltuvaa ympäristölainsäädäntöä, ympäristöalan viranomaisvaatimuksia ja –määräyksiä ja muita sitovia vaatimuksia.

Ympäristöjärjestelmän jatkuva parantaminen tapahtuu auditointien, poikkeamien määrätietoisen käsittelyn ja riskiarviointien avulla. Ympäristötyöhön kuuluu ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja valvonta, sekä suorituskykymittareiden (KPI), kuten energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen, mittaaminen.

ALS Skandinavia pyrkii vaikuttamaan ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin lisäämällä ympäristötietoisuutta. Henkilökuntaa motivoidaan sitoutumaan ympäristöasioihin päivittäisen toiminnan kaikilla tasoilla, kuten jätehuollossa, analyyttisissä menetelmissä sekä tavaroiden ja palveluiden hankinnassa.

Ylin johto huolehtii ympäristöpolitiikan ja ympäristöjärjestelmän täytäntöönpanosta jokaisessa yksikössä. Ympäristöpolitiikka on esitetty ALS:n verkkosivuilla ja ympäristöjärjestelmään liittyvissä asiakirjoissa.

Koko henkilökunnan tulee olla tietoisia omasta merkityksestään yrityksen ympäristövaikutuksiin ja toimimaan ympäristöpolitiikan mukaisesti.