Ympäristö

TOIMINTA

ALS Skandinavia tarjoaa ja välittää kemiallisia ympäristöanalyysejä. Toiminta koostuu kaupankäynnistä sekä analyysitoiminnasta omissa laboratorioissa ja eurooppalaisissa sopimusalihankintalaboratorioissa.

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

ALS Skandinavia on sitoutunut työskentelemään kestävän kehityksen puolesta ja on tietoinen vastuustaan noudattaa ilmastovelvoitteitaan ryhtymällä YK:n ilmastotavoitteen nro 13 mukaisesti kiireellisiin toimiin ilmastomuutoksen ja sen vaikutusten torjumiseksi.

Tämä tarkoittaa, että yritys minimoi tarjottujen tuotteiden ja palveluiden aiheuttamat ympäristövaikutukset, jotka kaupankäynnin vuoksi syntyvät pääosin kuljetuksista.

ALS Skandinavialla on ympäristöjärjestelmä, joka perustuu ISO 14001 standardiin ja yritys pyrkii kaikkien yksiköiden sertifiointiin. Toiminnassa on noudatettava soveltuvaa ympäristölainsäädäntöä, ympäristöalan viranomaisvaatimuksia ja – määräyksiä ja muita sitovia vaatimuksia.

Ympäristöjärjestelmän jatkuva parantaminen tapahtuu auditointien, poikkeamien määrätietoisen käsittelyn ja riskiarviointien avulla. Ympäristötyöhön kuuluu ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja valvonta, sekä suorituskykymittareiden (KPI), kuten energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen, mittaaminen.

ALS Skandinavia pyrkii vaikuttamaan ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin lisäämällä ympäristötietoisuutta. Henkilökuntaa motivoidaan sitoutumaan ympäristöasioihin päivittäisen toiminnan kaikilla tasoilla, kuten jätehuollossa, analyyttisissä menetelmissä, tavaroiden ja palveluiden hankinnassa.

Ylin johto huolehtii ympäristöpolitiikan ja ympäristöjärjestelmän täytäntöönpanosta jokaisessa yksikössä. Ympäristöpolitiikka on esitetty ALS:n verkkosivuilla ja ympäristöjärjestelmään liittyvissä asiakirjoissa.

Koko henkilökunnan tulee olla tietoisia omasta merkityksestään yrityksen ympäristövaikutuksiin ja toimimaan ympäristöpolitiikan mukaisesti.

Ympäristösertifikaatti

ALS Finland Oy (osa ALS Scandinavia AB:tä) on sertifioitu standardin ISO 14001:2015 mukaisesti.

Ympäristösertifikaatti

Ympäristötavoite

ALS Finland Oy:n Helsingin toimipiste on myyntikonttori, josta näytteet lähetetään konsernin sisäisiin tai ulkopuolisiin alihankintalaboratorioihin. Toimipisteen ympäristölle aiheutuva rasitus kohteessa on vähäistä ja painottuu nykyisessä toiminnassa lähinnä lentorahtiin. Yrityksen pääympäristötavoite onkin pyrkiä pitämään lentorahdista aiheutuvat CO2-päästöt ja muut kasvihuonekaasujen päästöt mahdollisimman pieninä suhteessa toiminnan suuruuteen.

Alla on esitetty vuosittaiset lentorahdista aiheutuneet CO2e-päästöt/näyte (TtW=Tank to Wheel, WtW = Well to Wheel) perustuen kuljetusyhtiöltä saatuihin lähtötietoihin.

 

 

 

 

Ympäristötyöhömme liittyvät kysymykset ja kommentit voi lähettää toimipisteen ympäristövastaavalle:

 

Helsinki: 
Jaana Hoffrén 
Katja Pessi