Ympäristö

Toiminta

ALS Scandinavia tarjoaa ja välittää kemiallisia ympäristöanalyysejä. Toiminta koostuu pääasiassa kaupankäynnistä, mutta myös analyysitoiminnasta omissa laboratorioissa ja eurooppalaisissa sopimusalihankintalaboratorioissa.

Ympäristöpolitiikka

ALS Scandinavia on sitoutunut työskentelemään kestävän kehityksen puolesta ja on tietoinen vastuustaan minimoida liiketoimintansa aiheuttama ympäristövaikutus, joka syntyy tuotteiden ja palveluiden myynnin yhteydessä.

ALS Scandinavialla on ympäristöjärjestelmä, joka perustuu ISO 14001 standardiin ja yritys pyrkii kaikkien yksiköiden sertifiointiin. Toiminnassa on noudatettava soveltuvaa ympäristölainsäädäntöä, ympäristöalan viranomaisvaatimuksia ja – määräyksiä ja muita sitovia vaatimuksia.

Ympäristöjärjestelmän ja ympäristötyön jatkuva parantaminen tapahtuu säännöllisten auditointien, poikkeamien hallintajärjestelmien ja riskiarviointien avulla. Ympäristötyöhön kuuluu ympäristövaikutuksia aiheuttavien merkittävien näkökohtien tunnistaminen, valvonta ja seuranta, sekä valittujen tunnuslukujen, kuten kuljetusmäärien ja kasvihuonekaasupäästöjen, mittaaminen.

ALS Scandinavian henkilökunnan tulee pyrkiä vähentämään ympäristövaikutuksiaan;

  • päivittäisissä toimintaprosesseissa, kuten jätteiden kierrätyksessä ja lajittelussa, resurssien, kuten sähkön, paperin ja materiaalien kulutuksessa, ja kuljetusvälineiden valinnassa
  • hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa, kuten sellaisten analyysimenetelmien kehittämisessä, joihin tarvitaan vähemmän näytettä, käyttämällä kemikaaleja, joilla on pienempi ympäristövaikutus ja huolehtimalla kemikaalien turvallisesta käsittelystä
  • tavaroiden ja palveluiden hankinnassa, kuten valitsemalla ilmastoystävällisiä raaka-aineita, tuotantoprosesseja ja kuljetuksia

ALS Scandinavia pyrkii vaikuttamaan ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin lisäämällä ympäristötietoisuutta ja motivoimalla henkilöstöä koulutuksen avulla sekä kannustamalla ideoiden ja ehdotusten jakamiseen.

Johto, ympäristökoordinaattori ja ympäristövastaavat huolehtivat ympäristöpolitiikan ja ympäristöjärjestelmän täytäntöönpanosta jokaisessa yksikössä. Ympäristöpolitiikka on näkyvissä ALS:n kotisivuilla, ilmoitustaululla ja ympäristöjärjestelmään liittyvissä asiakirjoissa.

Koko henkilökunnalla on velvollisuus ymmärtää ympäristöpolitiikka ja soveltaa sitä.

Ympäristösertifikaatti

ALS Finland Oy (osa ALS Scandinavia AB:tä) on sertifioitu standardin ISO 14001:2015 mukaisesti.

Ympäristösertifikaatti

Ympäristötavoite

ALS Finland Oy:n Helsingin toimipiste on myyntikonttori, josta näytteet lähetetään konsernin sisäisiin tai ulkopuolisiin alihankintalaboratorioihin. Toimipisteen ympäristölle aiheutuva rasitus kohteessa on vähäistä ja painottuu nykyisessä toiminnassa lähinnä lentorahtiin. Yrityksen pääympäristötavoite onkin pyrkiä pitämään lentorahdista aiheutuvat CO2-päästöt ja muut kasvihuonekaasujen päästöt mahdollisimman pieninä suhteessa toiminnan suuruuteen.

Alla on esitetty vuosittaiset lentorahdista aiheutuneet CO2e-päästöt/näyte (TtW=Tank to Wheel) perustuen kuljetusyhtiöltä saatuihin lähtötietoihin.

Ympäristötyöhömme liittyvät kysymykset ja kommentit voi lähettää toimipisteen ympäristövastaavalle:

Helsinki: Anna Kuusiniemi